REGULAMIN IMPREZY

INTERNATIONAL OKTOBERFEST 2019

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji, przebiegu oraz uczestnictwa w Imprezie INTERNATIONAL OKTOBERFEST 2019 (dalej jako: „Impreza”).

 2. Organizatorem imprezy (dalej jako: „Organizator”) są:

 1. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 93438, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5261029063, oraz numer REGON: 010998491;

 2. Fundacja Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 142057, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5251047266, oraz numer REGON: 011753142;

 3. Brytyjsko-Polskie Usługi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 97444, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5260311805, oraz numer REGON: 011573701.

 1. Impreza nie będzie stanowić imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 t.j.) i ma charakter tzw. imprezy zamkniętej, na którą mają wstęp wyłącznie osoby uprawnione przez Organizatora.

 2. Impreza odbędzie się w dniu 14 września 2018 r., w godzinach 17.30 – 24.00 w Arsenale Miejskim we Wrocławiu, przy ul. Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław (dalej jako: „Muzeum”).

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Muzeum w trakcie trwania Imprezy, wszystkie osoby biorące w niej udział niezależnie od ich charakteru, tj. uczestników, służby porządkowe, podmioty świadczące usługi na Imprezie, chyba że co innego wynika z umów zawartych odrębnie z tymi podmiotami celem prawidłowego przebiegu Imprezy.

 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, w tym:

 1. wstęp na Imprezę;

 2. obowiązki osób uczestniczących w Imprezie;

 3. zakazy, które osoby uczestniczące w Imprezie powinny respektować;

 4. prawa uczestnika Imprezy;

 5. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza zastosowania Regulaminu Obiektu Muzeum, który osoby przebywające na terenie Muzeum podczas Imprezy zobowiązane są respektować.

 2. Regulamin Obiektu Muzeum jest udostępniony przez Zarządcę na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie Muzeum.

§ 2

ZASADY UDZIAŁU W IMPREZIE

 1. Uczestnikami Imprezy mogą być pracownicy i współpracownicy Firm Członkowskich w rozumieniu statutu Organizatora (dalej jako: „Firmy Członkowskie”), osoby zaproszone przez Firmy Członkowskie oraz inne osoby, pod warunkiem otrzymania pozytywnej odpowiedzi Organizatorów potwierdzającej uczestnictwo (dalej jako: „Uczestnik”).

 2. Aby wziąć udział w Imprezie, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dalej jako: „Formularz Zgłoszeniowy”), załączony do wiadomości Email wysłanej drogą elektroniczną bądź udostępniony na stronie internetowej wydarzenia (www.io-wroclaw.com) oraz opłacić ewentualne koszty uczestnictwa według zasad wskazanych w ust. 8 poniżej.

 3. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników Imprezy, o wstępnej rezerwacji zaproszenia oraz o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizatorzy bezzwłocznie poinformują osoby, które mimo wyrażenia chęci uczestnictwa w Imprezie, nie będą mogły wziąć w niej udziału.

 4. Potwierdzeniem uczestnictwa jest imienne zaproszenie (dalej jako: „Imienne Zaproszenie”) otrzymane drogą pocztową lub elektroniczną.

 5. Wejście na teren Imprezy następuje wyłącznie po okazaniu przez Uczestnika Imiennego Zaproszenia. Imienne Zaproszenie nie może zostać przekazane innej osobie.

 6. Osoby nie posiadające Imiennego Zaproszenia nie będą mogły wziąć udziału w Imprezie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

 7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w Imprezie osób nie posiadających Imiennego Zaproszenia.

 8. Koszt udziału w Imprezie określony jest w Formularzu Zgłoszeniowym i wynosi:

  1. udział jest bezpłatny dla dwóch przedstawicieli Firm Członkowskich danego Organizatora (z zastrzeżeniem, iż jeżeli Firma Członkowska zarejestrowana jest w więcej niż jednej Izbie Handlowej będącej Organizatorem, wówczas otrzymuje od każdego z Organizatorów po 2 bezpłatne wejściówki), Sponsorów i gości Sponsorów zgodnie z ilością przyznanych im przez Organizatorów bezpłatnych wejściówek, Gości Honorowych oraz innych osób zaproszonych przez Organizatorów według ich uznania.

  2. 200 zł netto + 23% VAT dla uczestnika z Firmy Członkowskiej danej Izby Gospodarczej, jeżeli nie są spełnione przesłanki uprawniające je do bezpłatnego wejścia na Imprezę, zgodnie z postanowieniami lit. a) powyżej;

  3. 250 zł netto + 23% VAT dla każdego uczestnika z innej firmy niż Firma Członkowska.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży wejściówek lub ograniczenia ich liczby w uzasadnionych przypadkach w każdym czasie, w szczególności wyczerpania limitu wolnych miejsc, bez podania przyczyny.

 10. Dane do przelewu bankowego obejmującego opłatę za udział w Imprezie zamieszczone są na fakturze.

 11. Nieuiszczenie opłaty za udział w Imprezie w terminie 7 dni od otrzymania wstępnej rezerwacji zaproszenia będzie traktowane jako rezygnacja Uczestnika z udziału w Imprezie.

 12. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika chęci udziału w Imprezie, oraz potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem wraz z jego akceptacją.

 13. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Imprezie. Zwrot opłaty przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem pisemnego poinformowania Organizatora o rezygnacji w terminie do 10 września 2018 r.

§3

PRZEBIEG IMPREZY

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Imprezy udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas Imprezy.

 2. Organizator może dokonać wszelkich zmian w przebiegu Imprezy, w tym może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

 3. W trakcie trwania Imprezy osoby upoważnione przez Organizatora i posiadające imienne identyfikatory będą zbierały wizytówki od Uczestników zainteresowanych utrzymaniem kontaktu z Organizatorami i otrzymywaniem informacji o ich działalności. Przekazanie wizytówek jest dobrowolne, a każda przekazana wizytówka powinna zawierać wyłącznie dane powszechnie dostępne, co Uczestnik poświadcza poprzez jej wydanie.

 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

  2. materiałów wybuchowych,

  3. wyrobów pirotechnicznych,

  4. materiałów łatwopalnych,

  5. napojów alkoholowych,

  6. środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

 5. Zakazuje się wprowadzania na teren Imprezy zwierząt.

 6. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu Muzeum i jego otoczenia, jak również wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy.

 7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

 1. odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Imprezie.

 2. Uczestnicy Imprezy mogą być poddani podczas wstępu na Imprezę oraz w trakcie jej trwania kontroli wykonywanej przez uprawnione do tego służby porządkowe. Kontrola może dotyczyć w szczególności przestrzegania przez uczestników nakazów, o których mowa w §3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Z uwagi na zamknięty charakter Imprezy, korzystanie w trakcie Imprezy z aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń audio-video w celach komercyjnych, w tym przede wszystkim robienie zdjęć lub nagrywanie innych uczestników, jest zabronione.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia obsługi fotograficznej Imprezy oraz do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w tym zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 5. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie i opublikowanie zdjęć z wizerunkiem Uczestnika na ogólnodostępnej stronie internetowej Organizatorów oraz na innych stronach internetowych, portalach społecznościowych, a także w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w gazetach w kontekście Imprezy. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika może być cofnięta w każdym czasie po opublikowaniu zdjęć poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem miejsca publikacji i opisem umożliwiającym identyfikację danej osoby i zdjęcia na adres wroclaw@bpcc.org.pl lub pwb@ahk.pl lub kontakt@io-wroclaw.com

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Imprezy.

§4
AKCJE PROMOCYJNE

 1. Każdy Uczestnik Imprezy może uczestniczyć w akcjach promocyjnych oraz konkursie wiedzy
  o działalności Organizatorów i sponsorów Imprezy (dalej jako: „
  Sponsorzy”).

 2. Udział w akcjach promocyjnych i w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 3. Konkurs wiedzy o działalności Organizatorów i Sponsorów odbędzie się na scenie głównej. W tym zakresie każdy Uczestnik może przy wejściu na Imprezę pobrać formularz udziału w konkursie wiedzy o działalności Organizatorów i Sponsorów. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie do godziny 20.55 w miejscu wskazanym przez Organizatora udostępnionych przez niego formularzy konkursowymi wraz z minimum trzema pieczątkami uzyskanymi na stanowiskach Sponsorów, które będą zlokalizowane na mapie dołączonej do formularza konkursowego. Tylko zebranie co najmniej trzech takich pieczątek uprawnia do udziału w konkursie. W trakcie trwania konkursu wiedzy o działalności Organizatorów i Sponsorów każdej wybranej osobie, po uprzedniej weryfikacji czy formularz konkursowy spełnia wymogi określone w niniejszym punkcie, w szczególności czy dołączona od niego mapa zawiera co najmniej trzy pieczątki uzyskane na stanowiskach Sponsorów, zostanie zadane jedno pytanie od komisji konkursowej lub osoby prowadzącej konkurs, a w razie udzielenia przez nią prawidłowej odpowiedzi, prowadzący przekaże na jej rzecz (i) nagrodę rzeczową oraz – w zakresie ustalonym przez Sponsora (ii) nagrodę pieniężną na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu przekazania nagrody. Nad przebiegiem konkursu oraz weryfikacją odpowiedzi udzielanych podczas jego przebiegu, czuwać będzie komisja konkursowa wybrana przez Organizatora i podana do publicznej wiadomości Uczestników konkursu.

 4. Inne akcje promocyjne będą przeprowadzane przez Sponsorów w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatorów.

§5

DANE OSOBOWE

 1. Współadministratorami w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z organizacją Imprezy, w tym danych wskazanych w Formularzach Zgłoszeniowych oraz liście gości, którzy mają być obecni na Imprezie oraz danych zawartych na wizytówkach, jest Organizator w rozumieniu §1 ust. 2 Regulaminu, tj. (i) Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej 14, (ii) Fundacja Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 oraz (iii) Brytyjsko-Polskie Usługi sp. z o.o. Dane Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu i w zakresie: (i) niezbędnym do przeprowadzenia Imprezy, której główną funkcją jest integracja uczestników, stanowiąca nierozłączny element ich zwykłej działalności biznesowej, (ii) prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz (iii) informowania o treściach i usługach oferowanych o Organizatorach i ich Firmy Członkowskie.

 2. Każdy ze współadministratorów będzie zobowiązany do pełnej realizacji obowiązków wynikających z RODO oraz w pełnym zakresie ponosi odpowiedzialność za administrowanie danymi osobowymi. Z uwagi, że współadministratorzy będą wspólnie ustalać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Uczestników, określenie Organizator używane w dalszej części niniejszego Regulaminu należy odnosić do każdego z nich.

 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Imprezy wyznacza się punkt kontaktowy: e-mail: kontakt@io-wroclaw.com

 4. W związku z organizowaniem Imprezy Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, , firma, stanowisko, wizerunek, adres e-mailowy, numer telefonu.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odpowiednie zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w związku z wysłaniem Formularza Zgłoszeniowego oraz uwzględnienie na liście obecności zostaną wyrażone przez Uczestników odrębnie w Formularzu Zgłoszeniowym.

 6. Organizator jako administrator danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO będzie również przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu: (i) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz (ii) realizacji prawa do dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu działalności prowadzonej przez Organizatora oraz uczestnictwa w Imprezie.

 7. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie.

 8. Z uwagi na konieczność prawidłowej organizacji Imprezy dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców, będącymi dostawcami usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora (np. zewnętrznej kancelarii prawnej, czy doradcom podatkowym) oraz firmie ochroniarskiej sprawującej nadzór porządkowy nad prawidłowym przebiegiem imprezy.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Imprezy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe będą mogły być także przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych nie jest jednak możliwe uczestnictwo w Imprezie.

 12. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Osobie udostępniającej dane na potrzeby Imprezy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, ze względu na przyczyny, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje wyłącznie zwrot opłaty poniesionej w celu nabycia uprawnienia do uczestnictwa w Imprezie, o której mowa w §2 ust. 8 Regulaminu.

 2. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z ważnych przyczyn.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym będzie każdorazowo informował na następującej stronie internetowej: www.io-wroclaw.com.